Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ons evenals op de uitvoering daarvan. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 2 - Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 7 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 3 - Betaling

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant.

De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 7 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

Is de klant een "consument" in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht en betaalt die niet binnen een termijn van 15 dagen na verzending van de factuur, dan zullen de verschuldigde bedragen voor de periode na schriftelijke ingebrekestelling door ons, een interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50.

Voorafgaandelijk aan de werken wordt een voorschot gefactureerd en wij behouden ons het recht voor om ook gedurende de werken voorschotten te factureren naarmate te werken vorderen. Indien het voorafgaandelijk aan de werken gefactureerde voorschot of de gedurende de werken gefactureerde sommen door de opdrachtgever niet worden betaald op hun vervaldatum behouden wij ons het recht voor om de werken hetzij niet aan te vangen, hetzij zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling stop te zetten en steeds zonder dat opzichtens ons enig verhaal mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor om voor de opdrachtgever te eisen dat een bankwaarborg wordt verleend tot waarborg van diens betalingsverbintenissen en om de werken niet aan te vangen en/of onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling stop te zetten indien deze waarborg niet of niet tijdig worden verleend.

Artikel 4 - Prijzen

De in onze bestelbon of offerte weergegeven prijzen zijn vermeld in euro en exclusief BTW. De prijzen kunnen niet beschouwd worden als een absolute forfait en zij zijn daarenboven gebaseerde op de thans geldende waarden van lonen en goederen/artikelen. Indien deze wijzigen ondergaan behouden wij het recht voor om deze wijzigingen aan te rekenen. De opdrachtgever kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst ontbinden per aangetekende brief, binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van mededeling van prijsverhoging. Hiervoor kan geen schadevergoeding gevorderd worden van ons.

Artikel 5 - Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i2021/I2021 + 0,20)

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag. "S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

"I2021" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i2021" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden

Onze offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vóór datum van de offerte.

Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contactuele voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening (zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de meerkost) van deze voorwaarden te vragen.

In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (zoals bv. Aangetekende zending, mail, werfverslagen, dagboek der werken, sms, WhatsApp, ...) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen.

Wanneer daarenboven, naast alinea 2 van huidig artikel, voormelde omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

Artikel 6 - Wijzigingen en meerwerken

Alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor vergen het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

Voor bijwerken of meerwerken die gedurende de uitvoering noodzakelijk zouden blijken om te komen tot een deugdelijke uitvoering, is geen schriftelijke bestelling noodzakelijk. Behoudens wanneer de opdrachtgever binnen de 2 dagen na aanvang der uitvoering en alleszins voorafgaandelijk aan de beëindiging ervan bij aangetekend schrijven zou protesteren tegen de door ons uitgevoerde wijziging, wordt het werk geacht mondeling te zijn besteld.

Artikel 7 - Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 8 - Werkdagen en uitvoeringstermijn

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd.

Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

Vertragingen in de uitvoering die aan ons toerekenbaar zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding
ad € 100 per kalenderdag vertraging, met een maximum van 10% van de prijs van de werken. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtgever.

De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij benadering opgegeven. Indien wij de werken niet ten laatste op de overeengekomen datum uitvoeren (indien de datum vermeld is op de bestelbon of het contract), dan moet de opdrachtgever ons schriftelijk en aangetekend aanmanen. Als een maand na deze aanmaning de werken nog niet werden uitgevoerd, dan staan wij in voor de werkelijk geleden schade die de opdrachtgever eventueel lijdt door deze late levering, met maximum 10% van het totale bedrag vermeld in de overeenkomst. Gevallen van overmacht, o.m. oorzaken die bij onze leveranciers of vervoerders liggen, schorten de uitvoering van onze verbintenissen op. Bovendien zullen wij vrij kunnen opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder enige schadevergoeding maar met terugstorting van de betaalde voorschotten voor niet-geleverde goederen en/of prestaties. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de opdrachtgever of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de opdrachtgever werken, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd die minimaal begroot wordt op €25,00 per dag.

Artikel 9 - Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet

uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Artikel 10 - Oplevering(en)

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt binnen de 15 dagen na de beëindiging van de werken overgegaan tot de voorlopige oplevering.

Een opdrachtgever die binnen de 15 dagen na beëindiging van de werken geen opmerkingen per aangetekende zending heeft overgemaakt, wordt geacht de werken te hebben aanvaard en opgeleverd na het verstrijken van de termijn van 15 dagen volgend op de beëindiging van de werken.Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en dienen de eventuele gebreken binnen de maand te worden verholpen

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en dekt de zichtbare gebreken, voor zover deze niet vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek ( de tienjarige aansprakelijkheid).

Lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van de gebruikte materialen, goederen of installaties, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn, worden niet beschouwd als een gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek, tenzij uitdrukkelijk zou zijn overeengekomen dat de constructie, maten, kleur of design voor de opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

Tenzij andersluidend schriftelijk beding , gebeurt de definitieve oplevering 1 jaar na de voorlopige oplevering en dit zonder enige formaliteit dan het louter verstrijken van de termijn, tenzij opmerkingen per aangetekende zending werden overgemaakt door de opdrachtgever.

Artikel 11 - Lichte verborgen gebreken

Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.

Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Onze vrijwaringsverbintenis voor gebreken in de geleverde goederen en materialen strekt zicht niet verder uit dan deze van de leveranciers. Tot nader bericht geldt volgende waarborg bij onze leveranciers: het gratis herstellen of vervangen in de fabriek van alle stukken, defecten bevonden door verborgen gebreken, met uitsluiting van onderhoudswerken, schadevergoeding of verhaal van welke aard ook en dit gedurende een periode van 10 jaar vanaf datum van de levering. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de te herstellen goederen met eigen vervoer en op eigen kosten in het werkhuis van de leverancier af te leveren. In geval van herstellingswerken niet anders kunnen worden uitgevoerd dan op de werf zelf, zijn de uurlonen van herstelling en kostprijs onderdelen gratis. Alleen de kosten voor verplaatsingen zijn ten laste van de opdrachtgever. In geen geval zijn wij gehouden tot het verlenen van waarborg: - op ramen en deuren, welke binnen de 30 dagen na aflevering nog geen laag verf, kleurproduct of gelijkwaardige bescherming hebben ontvangen. - Op raam- en deurstijlen met slechts 1 middensluiting en die niet meer dan 20mm doorbuigen; - op ramen en deuren welke vervormd zijn door het foutief opspieden van de beglazing; - ingeval van krassen of uitwendige beschadiging vastgesteld na ondertekening van de afleveringsbon; - ingeval de eigenaar of derden herstellingen of wijzigingen hebben uitgevoerd; - ingeval van opwolling van de houtvezel ontstaan via impregnatie, verkleuring of windbarsten. Deze punten zijn eigen aan de natuur van de grondstof en derhalve kunnen zijn nooit aanzien worden als gebrek; - in gevolge het verkeerd gebruik, het gebrek aan onderhoud of de verkeerde behandeling van producten, materialen en toestellen; - in gevolge schade veroorzaakt door overmacht; - in gevolge de toevoeging en het gebruik van bijkomende stukken/apperatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is; - in gevolge een behandeling of de opzettelijke fout van om het eender welke persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelden; in gevolge van een ander gebruik van de producten, materialen en toestellen dan de redelijk voorzienbaar is, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer wij dit gebruik schriftelijk hebben toegelaten, uiterlijk op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst; - in gevolge vorst- of vochtschade.

Artikel 12 - Waarborg

Waarborg op beslag, hang- en sluitwerk bedraagt 2 jaar. Waarborg automatische poort bedraagt 4 jaar. Waarborg van rolluiken, screens, zonneschermen en de automatisatie hiervan bedraagt 5 jaar. Waarborg op batterijen bedraagt 2,5 jaar. Waarborg op de batterijen op zonne-energie bedraagt 5 jaar

Artikel 13 - Overdracht van risico's

De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen, materialen of installaties die door ons geleverd moeten worden op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Voor zover de klant voormelde verplichting naleeft, vindt de door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's plaats als volgt: in geval van werken waarbij de materialen geïncorporeerd worden, naarmate de incorporatie vordert of in geval van levering, naargelang de levering plaatsvindt.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

Na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. Wij mogen, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de klant wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de klant. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons betaald heeft. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.

Artikel 15 - Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is R-Construct BV, Vinkenstraat 1, Geel. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.

De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website.

Artikel 16 - Geschillen

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de aannemer bevoegd.

Is de klant een "consument" in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats/zetel7 van de aannemer. Die zijn als enige bevoegd.

Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden uitgevoerd voor rekening van een particulier voor privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners, voor de Verzoeningscommissie Bouw aanhangig worden gemaakt. Haar adres: Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de Verzoeningscommissie, op het volgende adres:

https://www.bouwverzoening.be